Algemene voorwaarden

Definities
1.1 WUNDRBAR: Vintage finds. WUNDRBAR is ingeschreven
bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder registratienummer 51873966.

1.2 Klant: Iedere bezoeker van de webshop of de WUNDRBAR aan Zuiderstraat 35 te Haarlem, natuurlijk persoon of rechtspersoon, die via wundrbar.nl een bestelling plaatst of in de winkel van WUNDRBAR een aankoop doet.

Toepasbaarheid
2.1 In principe zijn geen andere dan deze voorwaarden van toepassing op het verkeer tussen WUNDRBAR en klant, tenzij het gaat om wettelijke bepalingen die deze voorwaarden te boven gaan. WUNDRBAR behoudt zich nadrukkelijk het recht voor deze leveringsvoorwaarden te wijzigen en aan te passen en raadt een ieder aan ze te raadplegen voordat een transactie wordt gesloten.

2.2 Door het plaatsen van een bestelling of een aankoop in de winkel aanvaardt de klant de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

Overeenkomst
3.1 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de klant verstrekte opdracht per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mail adres of een betaling is gedaan in de winkel. De klant en WUNDRBAR komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan de klant is verzonden. De elektronische bestanden van WUNDRBAR gelden, voor zover de wet dit toe laat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

Persoonsgegevens
4.1 WUNDRBAR is houder van registraties in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgevens.
Deze persoonsregistraties zal WUNDRBAR aanmelden bij de Registratiekamer.

4.2 De gegevens die door de klant worden verstrekt, worden door WUNDRBAR vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
– Verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres
– Bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van de website
– Informatie verstrekken over aanbiedingen, acties en nieuwsbrief indien de klant zich hiervoor heeft opgegeven

Aanbod
5.1 Informatie en beelden telefonisch of via e-mail verstrekt door WUNDRBAR met betrekking tot het aanbod worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. WUNDRBAR garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst. Indien het product in overduidelijke mate afwijkt van de gegevens op de website, zal WUNDRBAR passende maatregelen treffen om de klant tegemoet te komen.

5.2 WUNDRBAR kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de klant, naar termijn van redelijkheid in maatschappelijke opvattingen, had behoren te begrijpen dat het aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Prijzen en betalingen
6.1 Alle door WUNDRBAR vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro´s inclusief BTW.
Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten.

6.2 WUNDRBAR behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

6.3 De hoogte van de verzendkosten staan op de website vermeld.

6.4 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de website met betrekking tot die speciale aanbieding.

6.5 Bestellingen via de website kunnen op de volgende manieren worden betaald:
– Directe betaling via IDEAL
– Directe betaling via PayPal
– Directe betaling via Credit Card
Bestellingen in de winkel kunnen op de volgende manieren worden betaald:
– Directe betaling via pin
– Directe betaling contant


Verzendkosten

7.1 Verzendkosten Nederland: tarieven volgens PostNL, deze staan vermeld op de website.
Voor verzending naar het buitenland wordt per land afhankelijk van het gewicht een ander tarief berekend. Hiervoor dient eerst via e-mail contact te worden opgenomen met WUNDRBAR.

7.2 Indien de klant zich niet in het land van verzending bevindt, is de klant aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting en/of invoerrechten.

Levering
8.1 WUNDRBAR levert in eerste instantie alleen binnen Nederland. Voor bestellingen vanuit het buitenland dient eerst via e-mail contact te worden opgenomen over de verzendkosten.

8.2 Bij ontvangst van betaling versturen wij de bestelling binnen vijf werkdagen. De genoemde levertijd is indicatief en geldt nooit als fatale termijn. Overschrijding van enige levertermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de klant de overeenkomst in stand laat.

8.3 Bij leveringen in het buitenland gelden afwijkende leveringsvoorwaarden.

8.4 WUNDRBAR is gerechtigd om de bestelling in gedeeltes te leveren. De extra kosten van nalevering worden door WUNDRBAR bekostigd.

8.5 Levering vindt plaats op het door de klant opgegeven adres.

Eigendomsvoorbehoud
9.1. Het eigendom ter zake van de producten gaat reeds over op het moment dat de producten op het door de klant opgegeven afleveradres worden aangeboden. Indien de klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn of haar rekening. Eventuele retourzendingen aan WUNDRBAR zijn voor rekening van de klant.

Retour
10.1 Indien gewenst kan een artikel retour gestuurd worden op kosten van de klant. Dit moet direct na ontvangst gemeld worden via een e-mail. Het artikel moet binnen 7 dagen na ontvangst in exact dezelfde staat terug zijn bij WUNDRBAR.

10.2 Het aankoopbedrag wordt nadat het proces van artikel 10.1 goed is verlopen, teruggestort op de rekening van de klant.

10.3 WUNDRBAR behoudt het recht om retouren te weigeren of om slechts een gedeelte van het bedrag te vergoeden indien het vermoeden bestaat dat de producten door de klant of derden zijn gebruikt of beschadigd.

Intellectueel eigendom
11.1 De klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, beelden, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en of met betrekking tot de website of promotie ervan berusten bij WUNDRBAR of andere rechthebbenden.

11.2 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en of commerciële methoden en concepten.

Overmacht
12.1 Indien één of beide partijen gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, overmacht, zijn beide partijen niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting.

12.2 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Schadevergoeding
13.1 WUNDRBAR kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van haar risico´s liggen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
14.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde recht in Nederland.